• Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

OWSiD firmy MAKE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023r. 
Sprzedaż i dostawa produktów MAKE Sp. z o.o. odbywa się na podstawie podanych niżej warunków. Niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży dostaw" stanowią załącznik do zawieranych umów lub pojedynczych zamówień produktów.


Opakowania towarowe.
1. Opakowania materiałów są przeznaczone do jednorazowego użytku i nie mogą być zwracane do Sprzedawcy. Wyjątkiem są Palety Euro, które są uwzględniane na fakturze w każdej dostawie. Jeśli Kupujący dostarczy Dostawcy pisemne oświadczenie, że nie będzie dokonywał zwrotu Palet Euro, koszt ich zakupu zostanie uwzględniony jako osobna pozycja na fakturze za materiał. Brak oświadczenia Kupującego oznacza, że Kupujący wyraża zgodę na obciążenie kosztem Palet Euro na osobnej fakturze. Kupujący ma możliwość zwrócenia Palet Euro do Dostawcy pod warunkiem, że są w nienaruszonym stanie i spełniają ustalone parametry jakościowe i techniczne.
2. Kupujący ma obowiązek samodzielnie zabezpieczyć utylizację pustych opakowań zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Ponadto, Kupujący jest odpowiedzialny za pokrycie wszelkich kosztów, opłat itp., jakie Dostawca poniesie w przypadku niewykonania przez Kupującego tego obowiązku.

Transport. Przejście ryzyka towaru.
1. Zgodnie z klauzulą "o ile strony nie postanowią inaczej", ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie załadowania towaru na środek transportu w miejscu wydania towaru z magazynu Dostawcy.
2. Jeżeli Strony nie uzgodnią wyraźnie innego postanowienia, dostawa towaru obejmuje opakowanie.

Ceny i warunki płatności, zwłoka w odbiorze.
1. Spółka Make z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w cenach, w tym związanych ze zmianami kursów walut, cenami surowców, kosztami transportu, energii oraz stawkami podatków.
2. Zgodnie z ustaleniami, Kupujący będzie dokonywał płatności na podstawie faktury pro forma, faktury zaliczkowej lub faktury VAT wystawionej przez Make Sp. z o.o. z siedzibą w Wołowie, o numerze NIP 9880298449. Jeśli Strony nie uzgodnią inaczej, płatności powinny być dokonywane w następstwie oficjalnego złożenia zamówienia lub odbioru towaru. W przypadku ustalenia odroczonego terminu płatności, należy je uregulować w określonym terminie dni od daty wystawienia faktury.
3. W przypadku opóźnienia Kupującego w dokonaniu płatności, Dostawca ma prawo żądać odsetek za opóźnienie, które będą naliczane od dnia następnego po terminie wymagalności faktury. Wysokość odsetek będzie zgodna z ustawowymi stawkami odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, chyba że w umowie ustalono inaczej.
4. Jeśli Dostawca poniósł większą szkodę w wyniku opóźnienia, niż kwota należnych mu odsetek, ma prawo żądać różnicy pomiędzy poniesioną szkodą a należnymi odsetkami.
5. Dostawca ma prawo, nawet w przypadku odmiennych poleceń Kupującego, zaliczyć płatność najpierw na poczet jego wcześniejszych długów. Dostawca poinformuje Kupującego o sposobie przeprowadzonego zarachowania płatności. Jeśli do uregulowania występują koszty postępowania sądowego czy egzekucyjnego oraz odsetki, Dostawca ma prawo zaliczyć płatność najpierw na pokrycie tych kosztów, następnie odsetek, a na końcu na poczet głównego długu.
6. Jeśli Kupujący opóźnia się z odbiorem przedmiotu dostawy lub dokonaniem płatności z powodu przyczyn leżących po jego stronie, Dostawca ma prawo po uprzednim upomnieniu i bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Dostawcę, odstąpić od umowy lub dochodzić odszkodowania z tytułu niewykonania umowy.

Zamówienie, zawarcie umowy.
1. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez sklep-buduj.pl w imieniu Spółki Make z o.o. na zasadach pełnej przedpłaty za przedmiot umowy.
2. Za prawidłowo złożone zamówienie uznaje się zamówienie, które jest wynikiem interakcji, w tym wyboru przycisku "ZAMAWIAM" na stronie internetowej sklepu, w następstwie którego zamawiający poprzez arkusz kontaktowy przesyła informację z zapytaniem o warunki nabycia danego materiału.
3. Dodatkowo, na wniosek Sprzedającego, złożenie zamówienia przez podmioty gospodarcze musi być potwierdzone, poprzez podpisanie druku zamówienia wysłanego ze strony sklep-buduj.pl, przez osoby uprawnione do reprezentowania Kupującego. Potwierdzenie to powinno być poparte stosownym odpisem z KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) lub CEiDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub stosownym pełnomocnictwem, nadanego z oficjalnego adresu e-maila firmy Zamawiającego/Kupującego. W przypadku klientów indywidualnych, potwierdzenie zamówienia jest dopuszczalne za pomocą poczty elektronicznej, pod warunkiem, że adres e-mail zamówienia należy do składającego zamówienie.
4. Przy zamówieniach dotyczących farb, Kupujący powinien uwzględniać zmienność chemo-fizyczną oraz charakterystykę środowiska podłoża, na którym farba ma być stosowana. Należy brać pod uwagę strukturę podłoża, jego chłonność, wiek porównywanych materiałów, działanie warunków atmosferycznych, promieniowanie UV, światło oraz inne czynniki, które mogą wpływać na zmianę odcienia farby. Z tego powodu, przed rozpoczęciem prac z użyciem farb, zaleca się przetestowanie odcienia na powierzchni, na której farba będzie używana. W przypadku zamówień uzupełniających o ten sam kolor, należy podać numer odcienia określony w poprzednim zamówieniu, numer danego zlecenia oraz informację o kontynuacji zamówienia.
5. Wskazówki i zalecenia wykonawcze dotyczące towarów, które Dostawca przekazuje Kupującemu ustnie lub pisemnie, są oparte na aktualnym stanie wiedzy technicznej. Należy zauważyć, że te wskazówki i zalecenia nie są integralną częścią umowy sprzedaży i nie mogą stanowić dodatkowych obowiązków Dostawcy, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. Wskazówki i zalecenia zawarte w opisach towarów nie zwalniają Kupującego z obowiązku zachowania należytej staranności w sprawdzaniu, czy wyroby zakupione od Dostawcy są odpowiednie do zamierzonego celu Kupującego.

Faktury VAT, warunki płatności.
1. Zapłata przez Kupującego będzie dokonywana bez potrąceń na podstawie zatwierdzonego i poprawnie złożonego zamówienia lub wystawionej przez Make Sp. z o.o. faktury pro forma. Płatność będzie dokonywana na wskazany na fakturze rachunek bankowy zgodnie z terminem płatności, który jest każdorazowo uwzględniony na fakturze. Należy jednak zaznaczyć, że faktury z odroczonym terminem płatności mogą być wystawiane tylko dla Kupujących posiadających przyznany limit handlowy. Dodatkowo, zapłata może być również dokonywana na podstawie paragonu fiskalnego wystawionego przez Make Sp. z o.o. w imieniu sklep-buduj.pl
2. Jeśli Kupujący nie poda numeru NIP oraz danych firmy w zamówieniu, nie będzie możliwości wystawienia faktury VAT ani dokonania korekty danych. W takiej sytuacji, Kupujący otrzyma jedynie paragon fiskalny.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień, w którym Make Sp. z o.o. uznaje płatność na swoim rachunku.
4. W przypadku braku lub błędnej informacji dotyczącej faktur, do których odnosi się przelew bankowy, Dostawca automatycznie zaliczy daną kwotę jako zapłatę za najstarsze wymagalne zobowiązania Kupującego.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności przez Kupującego, Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację kolejnych zamówień bez ponoszenia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy.

Rękojmia, odpowiedzialność Dostawcy. Reklamacje.
1. Wszelkie reklamacje nie powodują odroczenia terminu płatności i muszą być zgłaszane Sprzedawcy zgodnie z określonymi w niniejszym paragrafie terminami i formą.
2. Kupujący ma obowiązek dokonać natychmiastowego sprawdzenia dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nieukrytych po jego otrzymaniu.
3. W przypadku wystąpienia jawnych wad jakościowych lub braków ilościowych, Kupujący musi niezwłocznie zgłosić je na piśmie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty odbioru towaru. W przeciwnym przypadku, towar uważa się za przyjęty bez zastrzeżeń. Ponadto, Kupujący ma obowiązek ujawnić braki ilościowe w dokumentach przewozowych w obecności Przewoźnika.
4. Jeśli Kupujący stwierdzi braki ilościowe towaru, ma prawo żądać dostawy brakującej ilości towaru w terminie ustalonym przez Strony.
5. Zgłoszenia wad ukrytych Kupujący musi dokonać na piśmie w ciągu 2 dni od ich ujawnienia.
6. Kupujący jest zobowiązany umożliwić Dostawcy lub wskazanym przez niego osobom przeprowadzenie oględzin i badań towaru, który został przez Kupującego uznany za wadliwy, w dowolnym czasie od zgłoszenia wady do rozpatrzenia reklamacji, tj. do momentu otrzymania informacji od Dostawcy.
7. Jeśli Kupujący był świadomy wady towaru w momencie zawarcia umowy, złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty, dostarczenia dokumentu dostawy lub w innych przypadkach wymienionych w obowiązujących przepisach prawa, Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
8. W przypadku uznania reklamacji, Dostawca zobowiązuje się do naprawy wad lub wymiany zakupionego towaru na wolny od wad, zgodnie z własnym uznaniem. Jeśli towar wolny od wad jest dostępny w magazynie Dostawcy, wymiana nastąpi natychmiastowo. Jeśli jednak towar wolny od wad nie zostanie dostarczony lub wada nie zostanie usunięta, Kupujący ma prawo do rozwiązania umowy lub obniżenia ceny.
9. W przypadku wymiany towaru lub usunięcia wady, Kupującemu nie przysługuje prawo do żądania dalszych odszkodowań lub rekompensat.
10. Wzorniki kolorów farb dostawcy są produkowane za pomocą procesu drukarskiego. Nieznaczne różnice w odcieniach kolorów farb w porównaniu do wzorców nie są traktowane jako wady.
11. Przy zamówieniach uzupełniających, nieznaczne różnice w odcieniu, strukturze, stopniu lepkości, czasie schnięcia i wiązania mieszczą się w granicach tolerancji branżowych i nie są uznawane za wady. To samo dotyczy zamówień zgodnych z katalogami odcieni i wzorami Kupującego. Porównanie odcieni dla dodatkowych zamówień może być dokonywane jedynie w identycznych warunkach, takich jak oświetlenie, kolor, struktura i wiek powierzchni, na które mają być zastosowane. Chłonność podłoża, struktura podłoża, wiek porównywanego materiału, warunki zewnętrzne, działanie światła i inne czynniki mogą wpływać na zmianę odcienia materiału. Dlatego ważne jest sprawdzenie odcieni przed rozpoczęciem prac na obiekcie, na którym materiały mają być użyte. Niewielkie różnice odcieni mieszczą się w granicach tolerancji branżowych i nie mogą być podważane. Reklamacje związane z odchyleniami, które są wynikiem wymienionych czynników i na które Dostawca nie ma wpływu, nie będą akceptowane.
12. Dostawca ma prawo odmówić uwzględnienia reklamacji, jeśli towar został niewłaściwie zastosowany lub przetworzony przez Kupującego, na przykład poprzez domieszanie nieodpowiednich rozcieńczalników, utwardzaczy, dodatkowych lakierów lub innych składników, które naruszają użytkowo-techniczne wskazówki Dostawcy. Ta zasada obowiązuje również w przypadku, gdy dodatkowe wskazówki użytkowo-techniczne Sprzedającego nie są przestrzegane podczas procesu użycia dostarczonego towaru.
13. Dostawca nie jest odpowiedzialny za towar, który został użyty lub przechowywany w sposób niezgodny z jego zamierzonym przeznaczeniem i technicznymi właściwościami, oraz za szkody wynikłe z błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich, jak również za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń i instrukcji producenta.
14. Roszczenia Kupującego dotyczące odszkodowania, bez względu na podstawę prawną, są niedopuszczalne w przypadku nieznacznych zaniedbań, o ile Dostawca nie naruszył istotnych obowiązków umowy. Roszczenia o odszkodowanie z powodu nieznacznych zaniedbań są ograniczone do wyrównania przewidywalnej i typowej szkody rzeczywistej wynikającej z rodzaju kontraktu. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku odpowiedzialności niezależnej od winy oraz gdy przedmiot dostawy nie odpowiada właściwościom, co do których Sprzedający zapewnił Kupującego na piśmie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym utracony zysk.
15. Zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Dostawcy za szkody wynikłe z istnienia wad zostaje wyłączona w przypadku realizacji uprawnień z tytułu rękojmi.
16. Po zakończeniu okresu gwarancji, Kupujący nie może składać żadnych roszczeń gwarancyjnych, niezależnie od zakresu udzielonej gwarancji przez Kupującego swojemu klientowi.
17. Make Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać się z realizacją roszczeń Kupującego z tytułu reklamacji do momentu uregulowania wszelkich zaległych zobowiązań finansowych wobec Sprzedającego.

Wydanie towaru. Warunki i terminy dostaw. 
1. Odbiór towaru może odbywać się za pośrednictwem transportu zarówno Kupującego, jak i zleconego przez Sprzedawcę Przewoźnika.
2. Jeśli Kupujący odbiera towar własnym transportem z miejsca wskazanego przez Sprzedającego, to wydanie zamówionego towaru następuje po podpisaniu odpowiednich dokumentów odbioru. Od momentu rozpoczęcia czynności załadunkowych, Kupujący staje się odpowiedzialny za towar, w tym korzyści i ciężary związane z nim, a także za ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
3. Jeżeli Sprzedawca zapewnia transport zamówionego towaru, to wydanie towaru odbywa się w miejscu wskazanym przez Kupującego. Jednakże czynności rozładunkowe są zapewniane przez Kupującego, który ponosi za nie odpowiedzialność. Przed rozpoczęciem rozładunku, Kupujący podpisuje odpowiednie dokumenty odbioru, co jest warunkiem wydania przedmiotu umowy. Od momentu rozpoczęcia rozładunku, Kupujący staje się odpowiedzialny za ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
4. W przypadku, gdy sklep-buduj.pl zapewnia transport, przewoźnik ma prawo odmówić dostarczenia towaru do miejsca rozładunku, jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia towaru lub środka transportu. W takiej sytuacji przewoźnik może zażądać od Kupującego pisemnego oświadczenia o przejęciu pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne szkody przewoźnika lub uszkodzenie przewożonego towaru. Jeżeli Kupujący odmówi złożenia wymaganego oświadczenia, towar uważa się za dostarczony w terminie.
5. Na miejscu wyładunku musi być obecna osoba upoważniona przez Kupującego do przyjęcia i potwierdzenia dostawy. W przypadku braku takiej osoby lub wystąpienia innej przyczyny, spowodowanej przez Kupującego, która uniemożliwia wyładunek towaru, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami związanymi z taką dostawą.
6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostaw i usług, które są wynikiem siły wyższej lub zdarzeń, które nie były znane Dostawcy przy zawieraniu umowy i które znacznie utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie dostawy. Siła wyższa może wpływać zarówno na Dostawcę i Przewoźnika, jak i na Kupującego, i obejmuje niezawinione przez Dostawcę zdarzenia oraz inne okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności. Z tego powodu Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z takich okoliczności. Wyłączenie odpowiedzialności Dostawcy dotyczy również przypadków, gdy takie okoliczności wystąpią w okresie opóźnienia Dostawcy lub u jego poddostawców zwanych Kurierami lub Przewoźnikami. W przypadku wystąpienia takich okoliczności, Dostawca ma prawo przedłużyć termin dostawy lub usługi o czas trwania przeszkody, włączając w to okres rozruchu.

Zakres zastosowania Ogólnych warunków sprzedaży i dostaw.
1. Ogólne Warunki stanowią integralną część pierwszego zamówienia złożonego przez Kupującego i obowiązują przez cały czas trwania współpracy handlowej. Złożenie zamówienia jest jednocześnie potwierdzeniem, że Kupujący zapoznał się z Ogólnymi Warunkami i akceptuje je. Akceptacja Ogólnych Warunków jest niezbędnym warunkiem utrzymania współpracy handlowej. Jeśli Kupujący utrzymuje stałe stosunki handlowe z Make Spółka, akceptacja Ogólnych Warunków przy pierwszym zamówieniu jest równoznaczna z ich akceptacją przy kolejnych zamówieniach, chyba że treść warunków ulegnie zmianie lub zostaną one uchylone.
2. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw są zamieszczone na stronie www.sklep-buduj.pl

Towar nie podlega zwrotowi.
Zachowanie prawa własności.
1. Sprzedawca nie akceptuje zwrotów dostarczonego materiału (wyjątki: zwrot z powodu jawnych wad towaru oraz odebranie towaru w przypadku nieuregulowania płatności.
2. Dostawca/Sprzedawca zachowuje sobie jako sprzedawca prawo do własności wszystkich dostarczanych towarów do czasu pełnego uregulowania ceny oraz wszelkich dodatkowych należności.
3. Kupujący jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z towarem, na którym Dostawca posiada zastrzeżenie prawa własności, oraz natychmiastowego powiadomienia Dostawcy o zajęciu, konfiskacie, uszkodzeniu lub zaginięciu. Nieprzestrzeganie tego obowiązku przez Kupującego uprawnia Dostawcę do odstąpienia od umowy. Kupujący ponosi wszelkie niezbędne koszty, zwłaszcza związane z procedurą przeciwegzekucyjną wobec osób trzecich, mającą na celu zniesienie zajęcia, oraz koszty związane z zwrotem towaru.
4. Kupujący ma prawo używać towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności zgodnie z ich przeznaczeniem, jednak nie może ich zastawiać ani przenosić jako zabezpieczenie roszczeń.
5. W przypadku opóźnienia ze strony Kupującego w dokonaniu płatności za swoje zobowiązania, Dostawca ma prawo odebrać towar objęty zastrzeżeniem prawa własności. Prawo do odebrania towaru nie dotyczy towaru, za który już dokonano płatności. Odebranie towaru nie stanowi automatycznego odstąpienia od umowy, chyba, że Dostawca złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Koszty związane z wykorzystaniem prawa do odebrania towaru, takie jak koszty transportu i przechowywania, ponosi Kupujący, pod warunkiem, że Dostawca wcześniej poinformował go o swoim zamiarze odebrania towaru. Dostawca ma prawo sprzedać odebrany towar w celu zaspokojenia swoich roszczeń, jeśli wcześniej poinformuje Kupującego o takim zamiarze. Dostawca jest zobowiązany podać w powiadomieniu termin, w którym Kupujący musi spełnić swoje zobowiązania.

Postanowienia końcowe.
1. Postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy (OWSiD) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży i dostawy, które są zawierane przez sklep-buduj.pl, będącego wyłącznym znakiem handlowym Make Sp. z o.o.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy a Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostawy (OWSiD), w pierwszej kolejności mają zastosowanie postanowienia umowy. OWSiD mogą być uzupełnieniem umowy lub stosowane, jeśli w umowie nie ma regulacji dotyczących konkretnych kwestii.
3. O ile z postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy (OWSiD) nie wynika inaczej, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia stron wynikające lub związane z wykonaniem umowy sprzedaży dostawy mogą być przesyłane listem poleconym, faksem lub drogą elektroniczną.
4. Zgodnie z postanowieniami, zawiadomienia i oświadczenia będą kierowane przez Dostawcę na adres korespondencyjny, numer faksu lub adres poczty e-mail podane przez Kupującego w zamówieniu. Kupujący zobowiązuje się bezzwłocznie pisemnie zawiadomić Make Sp. z o.o. o każdej zmianie siedziby, miejsca zamieszkania, adresu dla doręczeń oraz danych wskazanych w zamówieniu. W przypadku braku takiego zawiadomienia, korespondencja wysłana na ostatni znany adres korespondencyjny, numer faksu lub adres poczty e-mail będzie uznawana za skutecznie doręczoną.
5. Zmiany umowy lub postanowień OWSiD wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWSiD obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.
7. Sprawy między stronami będą rozpoznawane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Dostawcy/Sprzedającego, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
8. Cesja praw z zawartej umowy może być dokonana jedynie za zgodą Make Sp. z o.o.
9. Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji, tj. zamieszczenia nowych OWSiD na stronie internetowej Sprzedającego.